Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepassing

1.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de cocontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De Algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten
2.Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 8dagen geldig. Indien het btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, word de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief btw werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

3.Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elke eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Uitvoering van de werken.

4.De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en den laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaald zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

5.De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

6.Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant.

7.De niet-geïncorporeerde goederen blijven eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

8.Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant.

9.De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

10.De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hiervan in de technische voorschriften van de WTCB, die op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid.

11.Tenzij andersluidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

12.De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat deconstructie, de maten en de kleuren of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

13.De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer. Zo niet, worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.

14.Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

15.Voor gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van 10 jaar die ingaat bij de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art.11.

16.Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art.11 of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de bouwheer. De waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt binnen de maand aan de aannemer aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.

17.De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

18.De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden:

  • Voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de aannemer op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd.

  • Voor de gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering.

  • Voor de schade aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen de aannemer.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen
19.Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en het reeds aangekocht materiaal voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20 % van de overeengekomen prijs wegens winstderving.

20.Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaald zelf wanneer hij de werken opnieuw kan hervatten zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art. 19.v

21.Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 1,25 % per maand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12 % van het nog verschuldigd bedrag met een minimum van 50 EUR en dit in toepassing van de artikels 1152 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij het afsluiten van het contract. In afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeenkomst prijs.

22.Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

Betaling
23. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken.

24.Tenzij anders vermeld zijn, zijn onze facturen betaalbaar binnen de maand na factuurdatum op de zetel van de aannemer.

25.Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Bevoegdheid
26.Als Wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I. Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel 050323592 en fax 050/456074). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

27.Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief

In de kijker

De middelen die onze experts hanteren is pure kunst!

Wij gebruiken de nieuwste technologie├źn en produceren kwaliteitsvolle stukken op maat die naadloos ge├»ntegreerd kunnen worden in uw interieur. Wil u meer weten over deze technieken en afwerking?